2016-05-05 337
Radziecki Premier Khrushchev i prezydent Indonezji Sueharto, 1960

Radziecki Premier Khrushchev i prezydent Indonezji Sueharto, 1960