2009-07-08 396
Horten Ho 229 - Hitlerowski samolot typu Stealth