2009-07-08 363
Horten Ho 229 - Hitlerowski samolot typu Stealth